Przeprowadzane prac ziemnych powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Tego typu działania jeżeli są niezaplanowane,  nieskoordynowane i niezabezpieczone mogą stanowić zagrożenie zarówno dla pracowników przy nich zatrudnionych, jak i wszystkich osób, które znajdą się w pobliżu. W celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom wprowadzone zostały przepisy BHP dotyczące prac ziemnych. Każda firma oferująca swoje usługi w tym zakresie zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa. Zaniechanie ich wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia prac ziemnych jest odpowiednie zabezpieczenie terenu. Niezbędne jest jego ogrodzenie w sposób, który regulują przepisy. Miejsca takie muszą być wyraźnie oznakowane. W nocy tereny wykopów powinny być oświetlone. Zalecane jest również ich przykrycie w taki sposób, żeby uniemożliwić przypadkowe do nich wpadnięcie. Obszar, który z jakichkolwiek przyczyn nie może zostać ogrodzony powinien znajdować się pod stałym nadzorem.

Prace ziemne zgodnie z przepisami powinny rozpocząć się dopiero po opracowaniu szczegółowego planu, którego celem jest jak najsprawniejsze ich przeprowadzenie. Należy z wyprzedzeniem ustalić rodzaj używanego do robót sprzętu. Sposób wykonywania prac jest uzależniony od obecności w pobliżu
instalacji wodociągowych, gazowych, czy elektroenergetycznych. Obecność tego typu elementów może uniemożliwiać zastosowanie niektórych maszyn
budowlanych.